210 69 85 403 | info@g-eglezakis.eu
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
ΙΔΡΥΣΗ
ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον σημαντικό είναι για τον επιχειρηματία, η επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής. Απαραίτητη και επιβεβλημένη είναι η συνεργασία με φοροτεχνικό, για την ορθή επιλογή μέσω της ανάλυσης των διατάξεων και της νομοθεσίας.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων. Συμπλήρωση και Ηλεκτρονική Υποβολή όλων των Φορολογικών εντύπων/δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με την εκάστοτε Νομοθεσία.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
& ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Υπολογισμός μισθοδοσίας.
Κοστολόγηση εργαζομένων ανά κέντρο κόστους.
Ηλεκτρονική Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υποστήριξη επενδυτών.
Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηµατικών σχεδίων.
Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων.
Η Plan Of Business επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις φορολογικές και γενικότερα οικονομικές αλλαγές της σημερινής εποχής.
Σε ένα δύσκολο περιβάλλον η Plan Of Business έχει ως στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των υπηρεσιών που παρέχει.
Οι αρχές που διέπουν την Plan Of Business είναι η υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και σοβαρότητα οι οποίες ακολουθούν τις σχέσεις της με τους όλους τους πελάτες της.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Cluster & Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Plan Of Business συνεχίζει να φιλοξένει θέσεις και απόψεις που ανήκουν στο χώρο της Οικονομίας έτσι ώστε να γίνει φανερή η ανάγκη για ουσιαστική Οικονομική Πολιτική με αποτελέσματα.

Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας

Ειδικά σε αυτή την πολύχρονη οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας και όλο τον ελληνικό λαό, η Plan Of Business φιλοξενεί την θέση του Κου Φώτιου Μαυρόφτα, και υποψήφιου Βουλευτή με την Ν.Δ. στην εκλογική περιφέρεια Β' Αθηνών, σχετικά με την Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας της Ελλάδας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Γνωμοδότηση 265/2017

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρει την έννοια της ανακρίβειας της φορολογικής δηλώσεως της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος- ΚΦΕ - (ν.2238/1994, Α’ 151) για την εφαρμογή - και την έκταση εφαρμογής - της περί δεκαετούς παραγραφής διατάξεως του άρθρου 84§4 του ίδιου νόμου, υπό το πρίσμα όσων έγιναν δεκτά με τις υπ’ αριθμ. 2934 και 2935/2017 αποφάσεις του ΣτΕ (7μ.) και το υπ’ αριθμ. 2642/2017 πρακτικό γνωμοδοτήσεως της Ολομελείας του ΝΣΚ.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Γνωμοδότηση 254/2017

Η Γνωμοδότηση 254/2017 του ΝΣΚ αναφέρει ότι προκειμένου περί χρήσεων οι οποίες δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, επειδή έχει υποπέσει σε παραγραφή το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου κ.λπ., δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, διότι δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος για τις υποθέσεις αυτές και να εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και την εν συνεχεία άσκηση της ποινικής διώξεως. (ομόφ.)

Επικουρική Ασφάλιση των Καταστηματαρχών Κρεοπωλών και των λοιπών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α

Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι για όλες τις κατηγορίες των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α. (Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι), από 1/1/2017 παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4225/2014, σύμφωνα με τις οποίες αυτοί είχαν την υποχρέωση να δηλώνουν στην Α.Π.Δ. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλλαν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους. 


ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οικονομική προστιθέμενη αξία

Στις επιχειρήσεις είναι σημαντικό να προσδιορίζεται η οικονομική προστιθέμενη αξία.  Όταν κάνουμε λόγο για οικονομική προστιθέμενη αξία, στην ουσία αναφερόμαστε στην διαφορά μεταξύ του ποσοστού απόδοσης και του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

Αναθεώρηση επικουρικών συντάξεων που εκδόθηκαν από 01/01/2015

Με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κοινοποιείται μέσω εγκυκλίου, σημειώνεται ότι αναθεωρούνται όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν για χορήγηση επικουρικής σύνταξης από 1.1.15 και μετά, είτε πριν είτε μετά την ισχύ του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό (ν.4387/2016).

Κόστος κεφαλαίου- Μέσο σταθμικό κόστος

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης επενδύσεων, ο όρος κόστος του κεφαλαίου αναφέρεται στην αμοιβή που απαιτείται από επενδυτές ή δανειστές ώστε να πειστούν για την παροχή χρηματοδότησης για μια επένδυση. 

Newsletter