213 0454831 | info@g-eglezakis.eu
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ


 Σελίδα 1 από 7: > >>

Κύκλος Μετρατοπής Μετρητών ή Μετρητά σε Μετρητά
Ενημέρωση: 15-01-2018 17:47

Στις επιχειρήσεις, και ειδικά στην περίοδο που διανύει η Ελληνική οικονομία, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός κυκλικού συστήματος μετατροπής μετρητών που βάσει το οποίο να υπάρξει έλεγχος καταβολής και είσπραξης μετρητών για τον καλύτερο έλεγχο των χρηματικών διαθεσίμων προς κάλυψη υποχρεώσεων.

Η έννοια της Απόσβεσης
Ενημέρωση: 05-01-2018 13:13

Απόσβεση ονομάζουμε την διαγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου στην αναμενόμενη περίοδο χρήσης του, με αποτέλεσμα να έχουμε μεταφορά του στοιχείου από τον Ισολογισμό στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Οικονομική προστιθέμενη αξία
Ενημέρωση: 30-10-2017 15:11

Στις επιχειρήσεις είναι σημαντικό να προσδιορίζεται η οικονομική προστιθέμενη αξία.  Όταν κάνουμε λόγο για οικονομική προστιθέμενη αξία, στην ουσία αναφερόμαστε στην διαφορά μεταξύ του ποσοστού απόδοσης και του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

Αναθεώρηση επικουρικών συντάξεων που εκδόθηκαν από 01/01/2015
Ενημέρωση: 13-10-2017 11:09

Με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κοινοποιείται μέσω εγκυκλίου, σημειώνεται ότι αναθεωρούνται όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν για χορήγηση επικουρικής σύνταξης από 1.1.15 και μετά, είτε πριν είτε μετά την ισχύ του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό (ν.4387/2016).

Κόστος κεφαλαίου- Μέσο σταθμικό κόστος
Ενημέρωση: 12-10-2017 15:54

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης επενδύσεων, ο όρος κόστος του κεφαλαίου αναφέρεται στην αμοιβή που απαιτείται από επενδυτές ή δανειστές ώστε να πειστούν για την παροχή χρηματοδότησης για μια επένδυση. 

Προσωρινό Ισοζύγιο
Ενημέρωση: 11-10-2017 15:14

Ο πίνακας που ενσωματώνει τους λογαριασμούς του Ισολογισμού οι οποίοι περιέχουν μη – μηδενικά υπόλοιπα στο τέλος μιας συγκεκριμένης χρονικής , χρησιμεύει για να επαληθεύσει ότι το σύνολο όλων των χρεωστικών υπολοίπων ισούται με το σύνολο όλων των πιστωτικών υπολοίπων, τα οποία πρέπει να είναι μηδενικά.

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Ενημέρωση: 09-10-2017 14:20

Το άρθρο αναλύει την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) -κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016- μελών εταιρειών ή συνεταιρισμών και μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.

ΟΑΕΕ: Ποιος θεωρείται συντάξιμος χρόνος;
Ενημέρωση: 05-10-2017 12:36

Το άρθρο αυτό αναλύει ποιος λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος για να θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό δικαίωμα και για τον προσδιορισμό του ποσού σύνταξης.

Μία Ίρμα στο γραφείο μας
Ενημέρωση: 29-09-2017 16:22

Μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια, όσα ξέραμε για τις γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ένας εργαζόμενος θα έχουν αλλάξει. 

Αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ - ΕΦΚΑ
Ενημέρωση: 20-09-2017 15:29

Τις αλλαγές στον ΕΦΚΑ αναλύει άρθρο της Καλομοίρας Νεράτζη. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω άρθρο αποτελεί μέρος της ύλης του αναμενομένου Σεμιναρίου που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο με θέμα ΕΡΓΑΤΙΚΑ στις 26/10/2017 - 27/10/2017 και 30/10/2017 με την Κα Καλομοίρα Νεράτζη , Οικονομολόγο - Συγγραφέα και τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού που λάβουν οι συμμετέχοντες.

Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών & τροποποιητικών κοινών δηλώσεων Ε1 συζύγων
Ενημέρωση: 15-09-2017 15:50

Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών & τροποποιητικών κοινών δηλώσεων Ε1 συζύγων - ΠΟΛ 1139/2017  

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων: "Πίσω από την κουρτίνα" της Λειτουργικής Απόδοσης ως κριτηρίου επιλεξιμότητας
Ενημέρωση: 04-09-2017 11:32

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ! - 04/09/2017
Αφού «πέρασε από 40 κύματα» ψηφίστηκε από τη Βουλή ο Νόμος 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Βιωσιμότητα, κόκκινα δάνεια και σχέδιο διάσωσης "οφειλετών" με επαχθείς όρους
Ενημέρωση: 29-08-2017 14:42

Το τραπεζικό σύστημα καθώς και οι δανειζόμενοι οδηγήθηκαν σε ανυπέρβλητα προβλήματα που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2007 μέχρι και σήμερα.

Κύκλος Μισθοδοσίας
Ενημέρωση: 28-08-2017 11:45

Μια επιχείρηση μπορεί να έχει διαφορετικές περιόδους εκτέλεσης μισθοδοσίας ή αλλιώς κύκλους μισθοδοσίας, όπως παράδειγμα εκτέλεση μισθοδοσίας για προσωπικό με σταθερό ωράριο  δύο φορές το μήνα και μια άλλη περίοδο εκτέλεσης μισθοδοσίας για ωρομίσθιο προσωπικό που λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση.

Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων
Ενημέρωση: 21-08-2017 08:33

Η κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει τις μεταβολές του υπολοίπου κεφαλαίου μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Η έννοια εφαρμόζεται συνήθως σε ατομική επιχείρηση, όπου το εισόδημα που κερδίζεται κατά την περίοδο αυτή προστίθεται στο αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου και αφαιρούνται από αυτό οι τυχόν ζημιές που ενδέχεται να έχουν προκύψει. 

Ένα επιχειρηματικό deal
Ενημέρωση: 24-07-2017 14:07

Είναι σύνηθες ένα άτομο να θελήσει να αγοράσει μια επιχείρηση αντί να ξεκινήσει μια από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι αποκτά μια επιχείρηση με εδραιωμένη παρουσία στην αγορά, η οποία περιλαμβάνει και μια υπάρχουσα βάση πελατών.

Εκτός έδρας αποζημίωση μισθωτών
Ενημέρωση: 05-07-2017 11:37

Η απασχόληση και η διανυκτέρευση των μισθωτών σε άλλο τόπο μακριά από την έδρα τους, δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη να τους καταβάλλει, πέρα από το μισθό τους όλα τα έξοδα του ταξιδιού τους και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση.

Λογιστική Φόρου Εισοδήματος
Ενημέρωση: 22-06-2017 15:40

Στην βασική λογιστική Φόρου εισοδήματος, είναι γνωστό ότι ισχύει η αναγνώριση των φορολογικών υποχρεώσεων για τον πληρωτέο φόρο εισοδήματος καθώς και ο προσδιορισμός της φορολογικής δαπάνης της τρέχουσας περιόδου.

Περιορισμοί των Δημοσίων Υπαλλήλων
Ενημέρωση: 22-06-2017 15:38

Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Αμοιβές των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αμειβομένων αθλητών
Ενημέρωση: 21-06-2017 11:33

Οι κάθε είδους αμοιβές των επαγγελματιών και των αμειβόμενων αθλητών καθορίζονται ελεύθερα με το συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ αυτών και της αντίστοιχης Α.Α.Ε..

Προσωρινή & Μόνιμη διαφορά - τι ισχύει για τις Αποσβέσεις.
Ενημέρωση: 21-06-2017 11:31

Με την εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων αντιμετωπίσαμε για πρώτη φορά τους όρους Φορολογική Λογιστική βάση.

Κατ’ επάγγελμα δανεισμός
Ενημέρωση: 20-06-2017 13:36

Κάθε Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούται, προκειµένου να λάβει άδεια λειτουργίας, να καταθέσει δύο εγγυητικές επιστολές τραπέζης ως οικονοµική εγγύηση, την πρώτη για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά απασχολούµενων µισθωτών της και τη δεύτερη για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Οι οντότητες «Δύνανται» να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο (Deferred tax);
Ενημέρωση: 16-06-2017 11:06

Με την ψήφιση του Ν.4308/24.11.2014 και με βάση την οδη­γία 34/2013 της Ε.Ε οι λογιστικές ρυθμίσεις, βελτιώνονται, εκσυγχρονίζονται ενώ ενο­ποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διάσπαρτοι ως σήμε­ρα, λογιστικοί κανόνες.

Προϋπολογισμός Κεφαλαίου - μέθοδοι & σημασία
Ενημέρωση: 06-06-2017 10:17

Σημαντικό για τι εταιρίες  είναι ο προϋπολογισμός Κεφαλαίου, που είναι η διαδικασία ανάλυσης και κατάταξης προτεινόμενων έργων έτσι ώστε να εξεταστεί εάν μια επένδυση συμφέρει την εταιρεία.

Τι αλλάζει στην μαθητεία των ΙΕΚ (ΦΕΚ 491Β'/20-2-2017)
Ενημέρωση: 01-06-2017 14:37

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Παροχή πληροφοριών για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας σε εποχιακά απασχολούμενους
Ενημέρωση: 31-05-2017 10:54

Με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945 ορίζεται το πεδίο εφαρμογή και ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο, τις αποδοχές και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων.

Διαχείριση Κινδύνων – Ανάλυση και Σχεδιασμός
Ενημέρωση: 26-05-2017 11:59

Η επιχειρηματική βιωσιμότητα και η αξιοπιστία κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κρίνονται σε μεγάλο βαθμό από την πρόβλεψη, ανάλυση, αξιολόγηση, αποτίμηση και διαχείριση του κινδύνου.

Τί είναι η Σύμβαση;
Ενημέρωση: 18-05-2017 15:14

Σύμβαση είναι μια συμφωνία, η οποία δημιουργεί μια νομική δεσμευτική υποχρέωση. Τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το νομικό σύστημα.

Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ
Ενημέρωση: 16-05-2017 12:01

Η Καλομοίρα Νεράτζη αναλύει στο άρθρο αυτό ποις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, με την έναρξη της ισχύος του νόμου 4387.

Προστασία Εγκύων
Ενημέρωση: 09-05-2017 14:06

Τις παροχές μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) αναλύει σε άρθρο της η Καλομοίρα Νεράτζη.

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016
Ενημέρωση: 02-05-2017 13:13

Το άρθρο αυτό αναλύει την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016.

Ανάλυση Υποστήριξης Ενδιαφερόμενων Μερών στην Επιχείρηση
Ενημέρωση: 02-05-2017 13:11

Την Ανάλυση Υποστήριξης Ενδιαφερόμενων Μερών στην Επιχείρηση παρουσιάζει στο άρθρο αυτό ο Πέτρος Παπαζαχααρίου.


 Σελίδα 1 από 7: > >>

Newsletter