Στις επιχειρήσεις είναι σημαντικό να προσδιορίζεται η οικονομική προστιθέμενη αξία.  Όταν κάνουμε λόγο για οικονομική προστιθέμενη αξία, στην ουσία αναφερόμαστε στην διαφορά μεταξύ του ποσοστού απόδοσης και του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Η αξία αυτή παράγεται από κεφάλαια που επενδύονται σε μια επιχείρηση.

 

Όσο αφορά την μέτρηση της, εάν αποδειχθεί αρνητική σημαίνει ότι μια επιχείρηση με τις ενέργειες της μειώνει την αξία των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτήν.  Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό τα οικονομικά στελέχη να εξετάσουν ποιοι είναι εκείνοι οι τομείς της επιχείρησης που μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν ένα υψηλό επίπεδο Οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο ένα η μέτρηση παραμένει αρνητική, η επιχείρηση θα πρέπει να διακόψει τις δραστηριότητές της.

 

Ο τύπος της οικονομικής προστιθέμενης αξίας είναι: (Καθαρή επένδυση) x (Πραγματική απόδοση επένδυσης - Ποσοστό κόστους κεφαλαίου)

 

Επιμέρους στοιχεία για τον υπολογισμό είναι :

 

  • Διαχωρισμός ασυνήθιστων εσόδων από καθαρά έσοδα που δεν σχετίζονται με τρέχοντα λειτουργικά αποτελέσματα.
  • Η καθαρή επένδυση στην επιχείρηση πρέπει να είναι η καθαρή λογιστική αξία όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η σταθερή απόσβεση.
  • Τα έξοδα εκπαίδευσης και έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της επένδυσης στην επιχείρηση.
  • Η εύλογη αξία των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο ποσό της επένδυσης.

 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί η επιχείρηση να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα, σε περίπτωση όμως μεγάλου ποσοστού άυλων περιουσιακών στοιχείων τα αποτελέσματα είναι λιγότερο βέβαια.

 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με  πληροφορίες από την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό, όπου ορισμένα κονδύλια γραμμής δαπανών αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις.

 

 

Περιγραφή λογαριασμού

Απόδοση

Καθαρή επένδυση

Έσοδα

6,050,000€

 

Κόστος πωληθέντων αγαθών

4,000,000€

 

Γενικά & διοικητικά

660,000€

 

Τμήμα πωλήσεων

505,000€

 

Τμήμα Εκπαίδευσης

 

75,000€

Έρευνα & Ανάπτυξη

 

230,000€

Τμήμα μάρκετινγκ

240,000€

 

Καθαρό εισόδημα

645,000€

 

 

 

 

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

 

3,100,000€

Κόστος προστασίας ευρεσιτεχνίας

 

82,000€

Κόστος προστασίας εμπορικού σήματος

 

145,000€

Συνολική καθαρή επένδυση

 

3,632,000€

 

Η απόδοση της επένδυσης είναι 17,8%, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τον προηγούμενο πίνακα. Ο υπολογισμός είναι 645.000 € καθαρού εισοδήματος διαιρούμενο με 3.632.000 € καθαρή επένδυση. Τέλος, περιλαμβάνει την απόδοση της επένδυσης, το κόστος κεφαλαίου και την καθαρή επένδυση στον ακόλουθο υπολογισμό για να αντλήσει την οικονομική προστιθέμενη αξία:

 

(€3.632.000 Καθαρή επένδυση) x (17.8% Πραγματική απόδοση - 12.5% Κόστος κεφαλαίου)

 

= € 3.632.000 Καθαρή επένδυση x 5.3%

 

= € 192.496  Οικονομική προστιθέμενη αξία

 

Έτσι, η επιχείρηση παράγει μια υγιή οικονομική αξία στα κεφάλαια που επενδύονται σε αυτήν.

 

Ο υπολογισμός της οικονομική προστιθέμενης αξίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο μακροπρόθεσμού σχεδιασμού των εταιρειών και σε ένα μεταβλητό οικονομικό περιβάλλον η μέτρηση της αποτελεί ανάγκη για την εξεύρεση σημαντικών κεφαλαίων και μείωσης κόστους.