Απόσβεση ονομάζουμε την διαγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου στην αναμενόμενη περίοδο χρήσης του, με αποτέλεσμα να έχουμε μεταφορά του στοιχείου από τον Ισολογισμό στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

Ουσιαστικά η απόσβεση παρουσιάζει την ανάλωση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.

Οι αποσβέσεις χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σταδιακή μείωση του κόστους των άυλων περιουσιακών στοιχείων που έχουν συγκεκριμένη ωφέλιμη ζωή. Παραδείγματα άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, οι άδειες ταξί και τα εμπορικά σήματα.

Η έννοια της απόσβεσης εφαρμόζεται επίσης στον δανεισμό, όπου ένα χρονοδιάγραμμα απόσβεσης καταγράφει το αρχικό υπόλοιπο ενός δανείου, μείον τους τόκους και το κεφάλαιο που οφείλονται για πληρωμή σε κάθε περίοδο και το υπόλοιπο του δανείου.

Το χρονοδιάγραμμα απόσβεσης παρουσιάζει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό των πληρωμών δανείων πηγαίνει προς αποπληρωμή των εξόδων που αφορούν τους τόκους νωρίς κατά τη διάρκεια του δανείου, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς όλο και περισσότερο το βασικό υπόλοιπο του δανείου αποπληρώνεται.

Λογιστική της απόσβεσης

Η εγγραφή για την καταγραφή αποσβέσεων για ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο είναι:

 

Χρέωση

Πίστωση

Έξοδα Απόσβεσης

xxx

 

Συσσωρευμένη απόσβεση

 

xxx

Εάν ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής, τότε εξακολουθεί να υπόκειται σε έλεγχο περιοδικής απομείωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της λογιστικής του αξίας.