Στις επιχειρήσεις, και ειδικά στην περίοδο που διανύει η Ελληνική οικονομία, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός κυκλικού συστήματος μετατροπής μετρητών που βάσει το οποίο να υπάρξει έλεγχος καταβολής και είσπραξης μετρητών για τον καλύτερο έλεγχο των χρηματικών διαθεσίμων προς κάλυψη υποχρεώσεων.

Ο κύκλος μετατροπής μετρητών είναι η χρονική περίοδος που μια επιχείρηση  καταβάλλει μετρητά στους προμηθευτές της και λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της. Ως έννοια την συναντάμε ώστε  να προσδιορίζουμε το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών αναγκών και αποτελεί βασικό παράγοντα για την εκτίμηση των χρηματοδοτικών απαιτήσεων.

 

Ο υπολογισμός μετρητών σε μετρητά είναι:

Καταγραφή ημερών

 

+ Κυριότερες πωλήσεις ημερών

 

- Υπολειπόμενες πληρωτέες ημέρες

 

= Μετρητά σε μετρητά

 

 

Για παράδειγμα, το απόθεμα μετρητών που κατέχει μια επιχείρηση κατά μέσο όρο είναι διαθέσιμο για 40 ημέρες και οι πελάτες αποπληρώνουν συνήθως εντός 50 ημερών. Η αντιστάθμιση αυτών των στοιχείων είναι μια μέση περίοδος πληρωμών 30 ημερών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

40 ημέρες αποθέματος

 

+ 50 ημέρες πωλήσεις σε κυκλοφορία

 

- 30 ημέρες οφειλόμενα υπόλοιπα

 

= 60 ημέρες μετρητών

 

 

Το αποτέλεσμα αυτό δηλώνει ότι μια επιχείρηση πρέπει να υποστηρίξει τις δαπάνες της για μια περίοδο 60 ημερών. Η εξέταση των στοιχείων αυτού του υπολογισμού μπορεί να οδηγήσει τη διοίκηση να λάβει πολλές αντισταθμιστικές ενέργειες, όπως η μείωση του όγκου των αποθεμάτων, η σύσφιξη των πιστώσεων προς τους πελάτες ή η απαίτηση προκαταβολής και η διαπραγμάτευση των μεγαλύτερων προθεσμιών πληρωμής με τους προμηθευτές.

Ο υπολογισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Πρόβλεψη. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χρονικά διαστήματα πληρωμής ή είσπραξης είναι πιθανό να αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να εκτιμήσει τον αντίκτυπο στα χρηματικά διαθέσιμα.
  • Ανακτήσεις. Όταν υπάρχει προσπάθεια για την ανάκτηση μιας επιχείρησης από μια κατάσταση πτώχευσης.
  • Ακαθάριστο χρέος. Όταν το κόστος του χρέους είναι υψηλό και η διοίκηση αναζητά εναλλακτικές λύσεις που θα απαιτούν λιγότερη εξωτερική χρηματοδότηση.
  • Μερίσματα. Όταν οι επενδυτές θέλουν μια διανομή μερίσματος, και η διοίκηση πρέπει να εξάγει μετρητά από τις πράξεις για να κάνει αυτή την πληρωμή.