Η Plan Of Business συνεχίζει να φιλοξένει θέσεις και απόψεις που ανήκουν στο χώρο της Οικονομίας έτσι ώστε να γίνει φανερή η ανάγκη για ουσιαστική Οικονομική Πολιτική με αποτελέσματα. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε για 2η φορά την θέση του Κου Φώτιου Μαυρόφτα, Υποψήφιου Βουλευτή με την Ν.Δ. , στην εκλογική περιφέρεια Β! Αθηνών.

Cluster & Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αδυνατούν να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον και να αποκτήσουν έναν εξωστρεφή χαρακτήρα.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι ή διάρθρωση της οικονομίας με βάση τη μορφή των Clusters. Μέσω των cluster, οι ΜΜΕ - μέλη του cluster ανταγωνίζονται πλέον ως μία μεγαλύτερη οντότητα ή εταιρία.

Έτσι, μπορούν να δημιουργήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα χάρη στα οφέλη που τους παρέχει το cluster.

Αναφορικά: 1)Αυξημένα επίπεδα εξειδίκευσης κατά μήκος της αλυσίδας αξίας

2)Προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών

3)Δυνατότητες ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας

4) Αύξηση της παραγωγικότητας

5) Διάχυση της καινοτομίας, της πληροφορίας, της έρευνάς και της τεχνολογίας

6)Δημιουργία υποδομών Η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα, εξαιτίας κάποιων δομικών χαρακτηριστικών της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας και πληροφόρησης για τα οφέλη των Cluster, ή μεγάλη γραφειοκρατία και η εσωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν τις βασικότερες αιτίες. Χαρακτηριστικό είναι πως τα προγράμματα χρηματοδότησης δεν απορροφώνται πλήρως και έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Επιβάλλεται Ένας Εθνικός Ανεξάρτητος Φορέας...

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και επειδή θεωρούμε πως τα Clusters μπορούν να αποτελέσουν τον πυλώνα ενός εθνικού σχεδίου με στόχο το βιώσιμο αναπτυξιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας, προτείνουμε τη δημιουργία ενός ανεξαρτήτου φορέα. Σκοπός του εν λόγω φορέα θα είναι ή παρακολούθηση, ή διασύνδεση και η υποβοήθηση όλων των υπαρχόντων συνεργατικών σχηματισμών, αλλά και νέων, όπως αυτοί που προτείνονται παρακάτω.

Ο φορέας θα διατηρεί ένα συντονιστικό και ρυθμιστικό ρόλο, χωρίς να παρεμποδίζει την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Στόχος του θα είναι ή δημιουργία ενός ασφαλούς θεσμικού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα εμπόδια του παρελθόντος. Αρχικά, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την αλλαγή της κουλτούρας των επιχειρήσεων και τη στάση τους απέναντι στις συνεργασίες.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μάθουν να προσαρμόζουν τη λειτουργία τούς στο νέο περιβάλλον των Cluster.

Έτσι, κρίνονται απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες υποβοήθησης και πληροφόρησης, όπως σεμινάρια, ημερίδες και διασυνδέσεις με επιτυχημένα cluster του εξωτερικού.

Ακόμη, σημαντική είναι ή προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και η συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων, ελληνικών ή ξένων, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως ηγέτιδες και να βοηθήσουν την ανάπτυξη των cluster.

Μία άλλη αλλαγή, αφορά τον τρόπο επιλογής των προς δημιουργία συστάδων. Εξηγώντας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε διαθέσιμους πόρους, παραγωγικούς συντελεστές και δομές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει αφενός να εντοπιστούν πιθανοί υπάρχοντες σχηματισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να οργανωθούν υπό την μορφή cluster και αφετέρου να δραστηριοποιηθούμε σε τομείς όπου υπάρχει πλεονάζων εργατικό δυναμικό και άλλοι παραγωγικοί συντελεστές.

Έτσι, δημιουργείται μία αποτελεσματικότερη διάρθρωση της οικονομίας και αντιμετωπίζεται το δυσβάσταχτο πρόβλημα του "brαin brαin". Επιπλέον, ο φορέας θα πρέπει να εντάξει τα πανεπιστήμια και τους λοιπούς ερευνητικούς φορείς στο σχέδιο αναδόμησης της οικονομίας μας.

Κατά πρώτον, μπορούν να συμβάλουν στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας και κατά δεύτερον στη λειτουργία των cluster, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την έρευνα.

Αναφορικά, στα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα cluster του εξωτερικού, όπως ή Silicon Vαlley της Cαliforniα, τα πανεπιστήμια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους. Η προώθηση των cluster μπορεί να υποβοηθηθεί και μέσω του θεσμικού πλαισίου.

Ένα παράδειγμα από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, μπορεί να είναι η δημιουργία καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παραδείγματος χάριν, ή Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που χρηματοδοτεί όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά μήκος της αλυσίδα αξίας της ναυτιλίας.

Αυτό, αφενός ενισχύει τη σημαντικότητα για τα clusters διακλαδική ολοκλήρωση, και αφετέρου λόγω των πολλαπλών δανειοληπτών, διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και μειώνει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Η επιτυχής λειτουργία του φορέα μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ισχυρών Cluster που θα διατηρηθούν μακροπρόθεσμα και δεν θα αποτελούν απλώς ευκαιριακού χαρακτήρα επενδύσεις. Θεωρώ πως ο φορέας μπορεί να βοηθήσει να αναδειχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και να δημιουργηθούν νέα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας.