Πιο ακριβή αποτύπωση των διαφόρων κατηγοριών εσόδων και εξόδων που περνούν στα βιβλία τους οι αγρότες περιλαμβάνουν οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 που ετοιµάζει η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το Agronews.gr.

Βάσει σχετικού δημοσιεύματος της Agrenda, που κυκλοφόρησε το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, η βασική κεντρική ιδέα των προωθούµενων αλλαγών στο Ε3 εστιάζει "στην κατά το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των µέσων όρων δαπανών ανά κατηγορία δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να µπορούν πλέον να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις από τον µέσο όρο.
Στο νέο έντυπο οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αγρότες θα δηλώνουν αναλυτικά τα οικονοµικά στοιχεία για τις δραστηριότητές τους, προκειµένου να προσδιοριστούν τα φορολογητέα, καθαρά εισοδήµατά τους. Σηµειωτέον ότι το σχέδιο του νέου εντύπου θα δοθεί για παρατηρήσεις στους επιχειρηµατικούς και επαγγελµατικούς φορείς της χώρας".
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου σχεδιασµού του εντύπου Ε3 περιλαμβάνουν, με βάση το δημοσίευμα:
"1. Τη συγχώνευση των πινάκων µε τα δεδοµένα για τα απλογραφικά και τα διπλογραφικά βιβλία.
2. Την έµφαση στην αποτύπωση των κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων και των λοιπών υπόχρεων υποβολής του εντύπου, ώστε η Φορολογική ∆ιοίκηση να γνωρίζει τους µέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηµατικής και επαγγελµατικής δραστηριότητας και οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου παρουσιάζονται σηµαντικές αποκλίσεις από το µέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούµενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγµατικές".
Εν κατακλείδι, αναφέρει το δημοσίευμα "αναµένεται να αυξηθεί ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από τους 2 στους 3 ή 4 µήνες για όσους δεν έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο και από τον 1 στους 2 ή 3 µήνες για όσους έχουν µη ληξιπρόθεσµες οφειλές ή οφειλές ρυθµισµένες., πάλι προς το ∆ηµόσιο".