Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να έχουν θετική συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 3 ο τρίμηνο 2017, αναφέρει το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Eurobank.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (provisional data) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 0,8% το 2 ο τρίμηνο 2017 από 0,4% το 1 ο τρίμηνο 2017. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, η ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 2ο τρίμηνο 2017 προήλθε από τις συνιστώσες των εξαγωγών (σ υνεισφορά 2,8 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ), της δημόσιας κατανάλωσης (0,7 ΠΜ) και της ιδιω τικής κατανάλωσης (0,5 ΠΜ). Η μεταβολή των αποθεμάτων, οι εισαγωγές και οι επενδύσεις παγίων είχαν αρνητική συνεισφορά της τάξης των -1,6, -1,0 και -0,5 ΠΜ αντίστοιχα.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η συ νεισφορά των καθαρών εξαγωγών (εξαγωγές μείον εισαγωγές) και της εγχώριας ζήτησης (κατανάλωση και επενδύσεις) στον ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2 ο τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκε στις 1,8 και -0,9 ΠΜ αντίστοιχα.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση στο συνημμένο αρχείο.