Κοινοποιούνται γαι ενημέρωση και εφαρμογή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4509/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017 με έναρξη ισχύος αυτής από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε τη ΦΕΚ στο συνημμένο αρχείο.