Παρατίθεται η Γνωμοδότηση 274/2017 με τίτλο: "Έννομες συνέπειες μισθολογικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, υπογραφείσα μεταξύ της διοίκησης κρατικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και του σωματείου εργαζομένων αυτού, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές αποκλίνουν από τις διατάξεις του ν. 4354/2015".

Δεν ισχύουν και δεν παράγουν συνέπειες, οι ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (όπως η αναφερόμενη στο ερώτημα), που αφορούν προσωπικό φορέων του δημοσίου τομέα και προβλέπουν αποκλίσεις από τις θεσπισθείσες στο άρθρο 7 του ν. 4354/2015 ρυθμίσεις μισθολογικού περιεχομένου και όρων αμοιβής του προσωπικού των φορέων του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από δημόσιους πόρους (ομόφ.).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη γνωμοδότηση στο συνημμένο αρχείο.